Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Hvor skal det ryddes?

Aspevågen utgjør et areal på 2,5 km2. Dette er et stort område og det ville være kostbart å utføre tiltak i hele vågen.

Risikovurdering av delområder i Aspevågen viser at det er fire delområder som utgjør størst risiko for skade på miljøet.

Tiltaksområder

  • Delområde 2: Området ved Kvennaneset
  • Delområde 3: Skutvika og østover
  • Delområde 4: Volsdalsvågen
  • Delområde 5: Dypbassenget hvor vraket «Iris» ligger

Som et samlebegrep kaller vi tiltaksområdet for Aspevågen.

Utdyping av farleder

Aspevågen er en sentral havn for store, havgående fiskefartøy. I tillegg er der godsterminaler og bunkersanlegg med anløp av større skip. Men der er grunt, så det gir utfordringer både for fremkommelighet og sjøsikkerhet.

Kystverket vil derfor utdype flere grunner i havnebassenget i Aspevågen til -11 m. Ballastgrunnen utenfor Storneskaia skal utdypes til -10 m og Steinvågsundet skal utdypes til dybde -10 m. Dette utgjør ca 70.000 m³ fjell og ca 6000 m³ løsmasse som er forurenset.

Kart

Kart

Det grønne området på kartet viser områder som skal mudres. Blått område viser områder som skal tildekkes. De røde feltene viser hvor Kystverket skal utdype farleden.