Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Hvordan skal oppryddingen foregå

Mudring og tildekking

I tiltaksplanen for opprydding av forurensede sedimenter på sjøbunnen i Aspevågen foreslås både mudring og tildekning av bunnsedimentene. Hva innebærer egentlig det?

Tildekking

Forurensning isoleres ved å tildekke med rene masser som danner et filterlag på sjøbunnen. Dette hindrer utlekking og oppvirvling av miljøgifter, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene. 

Mudring

Mudring er å flytte løsmasser på havbunnen fra et sted til et annet. Det øverste laget på sjøbunnen vil virvles opp under mudring. Prosessen gir stor fare for spredning til vannmiljøet, og forurensningen som har virvlet opp kan legge seg tilbake på sjøbunnen i etterkant. Derfor må det ofte tildekkes med rene masser etter mudring.

Deponering

De forurensede massene som hentes opp fra sjøbunnen må innkapsles og lagres på en sikker måte.

Der det er båttrafikk, må man mudre (ta opp masser) for å opprettholde nødvendig seilingsdybde. Derfor vil oppryddingen av Borgundfjorden medføre både mudring og tildekking. Dette vil skape behov for deponering – massene må deponeres et forsvarlig sted.

Etter politisk behandling av hvor de forurensede massene skal deponeres, ble det vedtatt at bystyret primært ønsker at forurensning skilles ut og fraktes til eksisterende eksternt godkjent landdeponi. Sekundært vedtok bystyret at det kan etableres et strandkantdeponi på Kvennaneset. Sistnevnte er aktuelt dersom mengden mudrede masser blir så stor at det ikke er aktuelt å frakte disse bort til et eksternt deponi.

Et normalt strandkantdeponi bygges opp av stein, filtermateriale og geotekstil. De forurensede massene legges innenfor geotekstilen. Til slutt blir deponiene lukket, slik at miljøgiftene ikke lenger utgjør en risiko for helse og miljø.