Hvordan skal oppryddingen foregå

Mudring og tildekking

I tiltaksplanen for opprydding av forurensede sedimenter på sjøbunnen i Aspevågen foreslås både mudring og tildekning av bunnsedimentene. Hva innebærer egentlig det?

Tildekking

Forurensning isoleres ved å tildekke med rene masser som danner et filterlag på sjøbunnen. Dette hindrer utlekking og oppvirvling av miljøgifter, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene. 

Mudring

Mudring er å flytte løsmasser på havbunnen fra et sted til et annet. Det øverste laget på sjøbunnen vil virvles opp under mudring. Prosessen gir stor fare for spredning til vannmiljøet, og forurensningen som har virvlet opp kan legge seg tilbake på sjøbunnen i etterkant. Derfor må det ofte tildekkes med rene masser etter mudring.

Deponering

De forurensede massene som hentes opp fra sjøbunnen må innkapsles og lagres på en sikker måte.

Der det er båttrafikk, må man mudre (ta opp masser) for å opprettholde nødvendig seilingsdybde. Derfor vil oppryddingen av Borgundfjorden medføre både mudring og tildekking. Dette vil skape behov for deponering – massene må deponeres et forsvarlig sted.

Torsdag 3. desember 2020 behandlet Ålesund kommunestyre sak om lokalisering av strandkantdeponi. Det ble vedtatt å starte detaljprosjektering av et strandkantdeponi i tilknytning til gassverkstomta ved Ysteneset.

Et normalt strandkantdeponi bygges opp av stein, filtermateriale og geotekstil. De forurensede massene legges innenfor geotekstilen. Til slutt blir deponiene lukket, slik at miljøgiftene ikke lenger utgjør en risiko for helse og miljø.